EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change)

Early years project "เปลี่ยน" โดยในครั้งที่ 5 นี้ โปรเจ็คต้องการที่จะมุ่งสนุบสนุนศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินที่ยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นทำผลงานต่างๆ  ให้มีความสามารถในการพัฒนาผลงาน หรือแนวความความคิด และทักษะในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการ Early Years Project เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี โดยเปิดรับผลงาน จากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศไทย ซึ่งศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกนั้น จะได้รับทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน และมีโอกาสทำงานร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ ของหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับองค์กรศิลปะและหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

------

ศิลปิน
อวิกา สมัครสมาน 
รัตนา สุจริต
รัตนกานต์ กาญจนพันธุ์บุญ
รณรงค์ บุตรทองแก้ว
สรีนา สัตถาผล
สุชน สุจิต
ธนนันท์ ใจสว่าง
ญาณุศักดิ์ เนาว์แสง 

------

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 6, 7, 12 และ 14 มิถุนายน เวลา 17.40 - 19.00 น. (80 นาที)
วันที่ 9 และ 11 มิถุนายน เวลา 15.30 - 16.50 น. (80 นาที) 

Gallery
More Like This

Subscribe & Get Promotion

Get Start